Ügyfél-átvilágítás

Ügyfélátvilágítás személyes megjelenés nélkül!

Ügyfél-átvilágítás indítása
Illusztráció

Tájékoztató az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítéséhez

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.), továbbá a Magyar Nemzeti Bank rendelete értelmében a Pannónia Nyugdíjpénztár részére is kötelező, hogy ügyfeleit, közöttük a pénztártagokat átvilágítsa (ügyfél-átvilágítás), amelynek során:

 • ügyfeleit adataik alapján azonosítja
 • elvégzi ügyfeleik személyazonosságot igazoló ellenőrzését, ügyfelei okmányaikról másolatot készít, szerez be,
 • természetes személy ügyfelét nyilatkoztatja arról is, hogy az kiemelt közszereplőnek minősül-e vagy sem?

A pénztártagot legkésőbb kifizetés igénylése előtt azonosítani kell, de az azonosítás a belépés során is elvégezhető. A pénztári tagsági jogviszony létrehozásának nem feltétele az ügyfél-átvilágítás.

Az ügyfél-átvilágítás során a pénztártagnak személyazonosságának igazolására be kell mutatnia valamely érvényes személyazonosságát igazoló okmányát, valamint a lakcímét igazoló okmányát.

A Pénztár a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az okiratoktól köteles másolatot készíteni, másolatot beszerezni.

A bemutatott okiratok érvényességét a Pénztár ellenőrzi, érvényességét vesztett okmány azonosításra nem használható fel.

Kifizetés csak érvényes ügyfél-átvilágítás alapján teljesíthető!

 

Az ügyfélátvilágítás az alábbi módokon végezhető el:

 • a PannonPortV videó azonosítás szolgáltatás segítségével,
 • személyesen, a Pénztár ügyfélszolgálatán,
 • személyesen, a Pénztár ügyfél-átvilágítási pontjai egyikén,
 • személyesen, a Pénztár partnere, az MKB Bank fiókhálózatában
 • távol lévő ügyfél esetében személyesen, közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság képviselője előtti megjelenés során az általa készített és hitelesített azonosító okmány másolat, továbbá az általa hitelesített kitöltött nyomtatvány benyújtása útján
 • egyszerűsített eljárásban, postai úton, amennyiben annak feltételei fennállnak

Az ügyfél-átvilágítás során a Pénztár nyomtatványát kell használni, amely letölthető a Nyomtatványok menüből.

Az ügyfél-átvilágítás elvégzését követően a későbbiekben előfordulhat, hogy a körülmények, feltételek, az ügyfélminősítésben bekövetkező változások miatt megismételt ügyfél-átvilágítási eljárást kell lefolytatni.

A Pénztárt az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban történt változásról értesíteni kell!

 

Mi történik, ha a pénztártagnak nincs érvényes ügyfél-átvilágítása?

Az egyéni számlára befizetés, jóváírás történhet, az egyéni számla befektetése az általános szabályok szerint történik.

Kifizetés azonban mindaddig nem történhet, amíg a pénztártag ügyfél-átvilágítása vagy szükség szerinti megismételt ügyfél-átvilágítása meg nem történik.

 

Normál vagy személyes megjelenés útján történő ügyfél-átvilágítási eljárás

A pénztártagnak a Pénztár ügyintőjénél, képviselőjénél személyesen meg kell jelennie, távol lévő ügyfél esetében közjegyzőnél, külföldi tartózkodás esetén a magyar külképviseleti hatóság képviselőjénél történő megjelenés is lehetséges. Normál eljárás keretében a Pénztár képviselője aláírásával záradékolja az adatlapot, a személyes eljárást igazolva.

 

Ügyfél-átvilágítás közjegyzőnél vagy magyar külképviseleten

A közjegyző vagy a külképviseleti tisztviselő a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányokról megfelelő záradékkal ellátott másolatot készít, továbbá a kitöltött és aláírt Azonosítási adatlap és kiemelt közszereplői nyilatkozatot is záradékkal látja el. A hitelesített és záradékkal ellátott dokumentumokat kell Pénztárunkhoz elküldeni.

Kérjük ügyeljenek arra, hogy a közjegyzői záradék tartalmazza azt, hogy a közjegyző a megjelent személy személyazonosságát személyesen ellenőrizte, pl. „személyazonosságát és lakcímét… igazolvánnyal igazolta” vagy „személyazonosságát az előttem felmutatott … igazolvánnyal és lakcímét ….. igazolvánnyal igazolta”.

 

Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

A Pénztár 2020. március 20-ától bevezette az egyszerűsített ügyfél-átvilágítást, melyet kizárólag az alacsony kockázatot jelentő pénztártag, belépni kívánó személy és kifizetést igénylő kedvezményezett esetében tud elvégezni.

Alacsony kockázat
 • belépni kívánó személy esetén : vállalt éves tagdíj =<400 ezer Ft
 • pénztártag esetén: megelőző 365 nap egyéni, munkáltatói és támogatói befizetése =<400 ezer Ft
 • pénztártag esetén egyenlege =<100 ezer Ft
 • kedvezményezett esetén: kifizetés =<250 ezer Ft

Előfordulhat, hogy a későbbiekben a pénztártag személyes megjelenéssel történő ún. normál vagy fokozott átvilágítását kell elvégzeni:

 • a fenti korlátok túllépése esetén
 • a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban, belső szabályzatban rögzített egyéb adat, tény vagy körülmények felmerülése esetében

Az egyszerűsített ügyfél-átvilágításhoz a nyomtatványt csak a pénztártagnak kell aláírnia. A nyomtatvány és mellékletei személyesen vagy postai úton nyújtható be, e-mailben, faxon nem.

Ugyanez a nyomtatvány használatos a személyes megjelenést igénylő ún. normál vagy fokozott eljáráshoz, amikor a pénztár képviselője aláírásával záradékolja az adatlapot, a személyes eljárást igazolva.

 

Kedvezményezett személyes azonosítása

A Pmt. szerinti személyes ügyfél-átvilágítás a haláleseti kedvezményezettek esetében is kötelező, ugyanolyan normál eljárás keretében, mint a pénztártagok esetében. Lényeges különbség azonban, hogy a kedvezményezettek személyes azonosítása csak a tag halála következtében esedékes haláleseti kifizetés igénylése előtt válik szükségessé, a kifizetés csak az azonosítást követően teljesíthető. A kedvezményezetti státuszból tehát  önmagában nem következik az azonosítási kötelezettség, mivel a kedvezményezett csak akkor válik ügyféllé, amikor a tag halála következtében haláleseti kifizetést igényel.

 

Munkáltatók ügyfél-átvilágítása

A Pmt. szerinti személyes ügyfél-átvilágítás a munkáltatói tagdíjhozzájárulást fizető munkáltatók esetében is kötelező. A Pénztár az érintett munkáltatókat tájékoztatja a tennivalókról.

Ügyfél-átvilágítás indítása